Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”),Otoexperim Araç Muayene ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Otoexperim”) ile Müşteri (“Veri Sahibi”), Hepsi birlikte“Taraflar”olarak anılacaktır) olarak, müşterilerilerimizin hizmetlerimizden güvenli, kaliteli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları ve sair mevzuat (Hepsi birlikte “Mevzuat” olarak anılacaktır) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi, aktarılması, müşterilerimizin bu bağlamda bilgilendirilmesi ve açık rıza gerektiren durumlar için onaylarının alınması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika’nın amacı, (“Otoexperim”)’in müşterilerine hizmeti sırasında elde edilen, siz MÜŞTERİLERİMİZİN (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

  1. İşlenecek Veriler

Otoexperim, Veri Sahibi’nin rızasına bağlı olarak Veri Sahibi’nin kimlik bilgileri, adresi, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri, mesleği ile Otoexperim bünyesinde verilen hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek, Kanun ve ilgili tüm Mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair verileri dijital veya manuel ortamda işleyebilecek, ortak proje uyguladıkları muhatapları ile paylaşabilecektir. Müşteri, şimdiden kendi arzusu doğrultusunda Otoexperim ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

Geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun’un 3. ve 7. maddeleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

  1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Otoexperim, Veri Sahibi (müşteri) tarafından sağlanan kişisel verileri, Veri Sahibi’nin Otoexperimde sunulan hizmetlerden faydalandırılması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Otoexperim tarafından yürütülen ekspertiz hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve satın alınan sigorta, garanti vs gibi üçüncü kişi ve kurumları ilgilendiren durumlar için konuya muhatap ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Otoexperim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini vs gibi nedenlerle Otoexperim ile ortak proje yürüttüğü kişi ve kuruluşlar tarafından ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla kullanılabilir.

Söz konusu kişisel bilgiler Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında,Veri Sahibi ile iletişime geçmek amacıyla kullanılabileceği gibi, Otoexperim içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Otoexperim tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

Otoexperim ayrıca, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu istisnalar; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin (Otoexperim ile Veri Sahibi arasında) kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Otoexperim, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel veriler kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Otoexperim’in Veri Sahibi’ne sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Otoexperim, Veri Sahibine reklam ve tanıtım yapılması, Veri Sahibi’nin menfaatlerinin korunması, operasyonel değerlendirme araştırılması, dijital pazarlama ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma Otoexperimleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul etmektedir. Kişisel veriler, Kanun’un9. maddesinde işaret edilen usul ve şartlar çerçevesinde, Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, web sitesi üzerinden elektronik ortamda, telefonla çağrı merkezlerimizce toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi ve Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca veri sahipleri;(i) kendileri ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme ve (ix) kişisel verilerine erişim ve bu bilgileri isteme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından şahsen başvuru ile, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, info@XŞİRKETİ.com.tr adresine, başvuru sahibinin Otoexperim’e daha önce bildirdiği ve Otoexperim sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile yazılı olarak iletilebilecektir. Otoexperim, söz konusu talepleri makul süre içerisinde sonuçlandıracaktır. Otoexperim’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi halde doğacak zararlardan Otoexperim sorumlu değildir.

  1. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Otoexperim, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre ve tedavi süresi boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Otoexperim, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Whatsapp